संकल्प ठेव योजना - १३ महिने करीता
स. क. तपशील व्याज दर

 रु.३.०० लाखापर्यंत

८.५० %
 रु. ३.०० लाखाचे वर रु. ५.०० लाखापर्यंत ८.५० %
 रु. ५.०० लाखाचे वर एकमुस्त ठेवीवर ८.५० %

(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०००/- व पुढे रु. १०००/- चे पटीत)