संचय ठेव योजना
स.क. तपशील व्याज दर

 १ वर्षाच्यावर (१३ महीने) ते ३ वर्षांपर्यंत

८.०० %

 ३ वर्षांच्यावर ते ५ वर्षांपर्यंत

७.७५ %