Sr. No. Customer Service Contact

01.

बँकेच्या ATM/ Ecom/ POS तथा Micro ATM, IMPS, QR Code, BBPS

18002336397,
07232-244506,
9075043802,
9075043806

02.

बँकेच्या CBS संबंधाने, मोबाईल ॲप, मिस कॉल अलर्ट, SMS सेवा ई करीता

07232-244183,
9075043801,
9075043804,
9075043805,
9075043807

03.

ग्राहकांचे सिबिल CIBIL बाबत अडचणी करीता

9075043802,
7588042693

04.

CTS करीता अडचणी आल्यास

9970842173,
9075043809

05.

DBTL / NACH ई सेवे करीता

8275810522,
8275088704

06.

वसुली बाबत / OTS करीता

9657882969,
7588042546

07.

शेती कर्ज / क्रॉपलोन ई

7588042577

08.

बिगर शेती कर्ज, OD, टर्मलोन

7588042535

09.

फ्रॉड बाबत

9604369931,
7588042546

10.

शेतकरी विमा, पगारदार विमा क्लेम साठी

8275088795

11.

कोणत्याही कर्मचारी बाबत तक्रार असल्यास

7588042533,
7588042685

12.

लेखी तक्रारीसाठी ईमेल

it_section@ydccbank.org,
ydccbank1@gmail.com