ठेवीवरील व्याज दर  (०१ / ०७ / २०१९ पासुन)
 बचत ठेव ३.५० %
स. क.

मुदती ठेव

व्याज
 ३० दिवस ते ४५ दिवसांपर्यंत ६.०० %
 ४६ दिवस ते ९० दिवसांपर्यंत ६.२५ %
 ९१ दिवस ते १८० दिवसांपर्यंत ६.२५ %
 १८१ दिवस ते १ वर्षापर्यंत ७.५० %
 १ वर्षाचे वर (१३ महीने) ते ३ वर्षापर्यंत ८.०० %
 ३ वर्षाचे वर (३७ महीने) ते ५ वर्षापर्यंत ७.७५ %
विशेष ठेव योजना
 पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था व
 नागरी पतसंस्था ठेवी करीता
८.०० %
 पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था,
 नागरी पतसंस्था
 व नागरी बँकांचे ठेवीकरीता
८.२५ %