ठेवीवरील व्याज दर  (०६ / ०३ / २०१६ पासुन)
 बचत ठेव ३.५० %
स. क.

मुदती ठेव

व्याज
 ३० दिवस ते ४५ दिवसांपर्यंत ५.५० %
 ४६ दिवस ते ९० दिवसांपर्यंत ६.०० %
 ९१ दिवस ते १८० दिवसांपर्यंत ६.५० %
 १८१ दिवस ते १ वर्षापर्यंत ७.५० %
 १ वर्षाचे वर (१३ महीने) ते ३ वर्षापर्यंत ८.५० %
 ३ वर्षाचे वर (३७ महीने) ते ५ वर्षापर्यंत ८.०० %