बँकेच्या कर्ज योजना  (०१ / ०७ / २०१९ पासुन)
अ. क्र. कर्जाचा प्रकार बँक ते संस्था संस्था ते सभासद
 शेती व शेती पूरक कर्जे    
१.१  अल्प मुदती शेती कर्जे (प्रती सभासद ₹३.०० लाख पर्यंत)
   अ) संस्थाकरीता ४.००% ६.००%
   ब) थेट कर्जाकरिता - बँक ते सभासद - ६.०० %
   क) संस्थाकरिता थकीत ११.७५% १३.७५
१.२  प्रती सभासद ₹३.०० लाखाचे वर
   अ) संस्थाकरीता ९.५०% ११.५०%
   ब) थेट कर्जाकरिता - बँक ते सभासद - ११.५०%
 संस्थे मार्फत कर्ज    
२.१  मध्यम मुदती रूपांतर, फेर रूपांतर, व्दिफेर आखणी १०.००% ११.००%
२.२  मध्यम मुदती शेती व शेती पूरक कर्जे ७ वर्षापर्यंत    
   ब) मध्यम मुदती शेती गुंतवणूक कर्ज ७ वर्षा वरील १०.५०% १२.००%
   क) रेशीम उद्योग ११.००% १२.००%
२.३  शेती यांत्रिकीकरण ट्रॅक्टर कर्ज व शेती यांत्रिकी अवजारे ११.००% १२.५०%
२.४  शेतकरी सभासदांकरीता शैक्षणिक कर्ज १०.००% ११.५०%
   थेट कर्ज  
 सहकारी उपसा जलसिंचन योजना ११.००% १२.५०%
 बिगर शेती - बलुतेदार संस्था कंपोझीट कर्जे ११.००% १२.००%
 गॅस कनेक्शन १०.००% ११.००%
 स्वर्ण जयंती योजना / महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) १०.००% ११.५०%
 पगारदार सह. संस्था १०.००% -
 नागरी सह. पत संस्था १०.५०% -