पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना
स.क. तपशील व्याज दर

 ३ वर्षांपेक्षा अधिक (३७ महीने) ते ५ वर्षांपर्यंत (चक्रवाढ व्याज)
 (सरळ व्याज परतावा ८.३५% ते ९.००%)

७.५० %