पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना
स.क. तपशील व्याज दर

 ३ वर्षांपेक्षा अधिक ते ५ वर्षांपर्यंत

७.०० %