संचयी ठेव योजना
स.क. तपशील व्याज दर

१ वर्षाच्यावर (१३ महीने) ते ३ वर्षांपर्यंत

७.५० %

३ वर्षांच्यावर ते ५ वर्षांपर्यंत

७.५० %