आमचे श्रद्धास्थान

स्व. उत्तमरावदादा पाटील
माजी खासदार
~~~~~~~~~~~~
जलक्रांतीचे प्रणेते

स्व. सुधाकरराव नाईक
माजी मुख्यमंत्री
~~~~~~~~~~~~
हरित क्रांतीचे प्रणेते

श्रद्धेय मा वसंतरावजी नाईक
आमचे मार्गदर्शक

मा. ना. श्री. संजय राठोड
मंत्री, अन्न व औषधी प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य

मा. श्री. वजाहत मिर्झा
आमदार, विधान परिषद तथा
अध्यक्ष, महा. राज्य वफ्फ बोर्ड, औरंगाबाद


मा. श्रीमती भावनाताई गवळी
खासदार, यवतमाळ-वाशिम

मा. श्री. हेमंत पाटील
खासदार, हिंगोली


मा. श्री. निलय नाईक
आमदार, विधान परिषद

मा. श्री. अशोक उईके
आमदार, राळेगाव

मा. श्री. मदनभाऊ येरावार
आमदार, यवतमाळ

मा. श्री. संजीवरेड्डी बोदकुरवार
आमदार, वणी
 

मा. श्री. संदीप धुर्वे
आमदार, आर्णी

मा. श्री. नामदेवराव ससाणे
आमदार, उमरखेड

मा. श्री. इंद्रनील नाईक
आमदार, पुसद

मा. श्री. मनोहरभाऊ नाईक
माजी मंत्री
 

मा. श्री. शिवाजीराव मोघे
माजी मंत्री

मा. श्री. वसंतराव पुरके
माजी मंत्री

मा. श्री. माणिकराव ठाकरे
माजी मंत्री

मा. वामनराव कासावार
माजी आमदार
 
 
मा. श्री. विजयराव खडसे
माजी आमदार

मा. श्री. ख्वाजा बेग
माजी आमदार