संकल्प ठेव योजना - १३ महिने करीता
स. क. तपशील व्याज दर

(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०००/- व रु. १०००/- चे पटीत)

सर्वसामान्यांसाठी जेष्ठ नागरिकांसाठी
७.५० % ८.० %