ठेवीवरील व्याज दर  (१ सप्टेंबर २०२३ पासून )
 बचत ठेव ३.०० %
स. क.

मुदती ठेव

व्याज
 ३० दिवस ते १८० दिवसांपर्यंत ६.०० %
 १८१ दिवस ते १ वर्षापर्यंत ६.७५ %
 १ वर्षाचे वर (१३ महीने) ते ३ वर्षापर्यंत ७.५० %
 ३ वर्षाचे वर (३७ महीने) ते ५ वर्षापर्यंत (चक्रवाढ व्याज) ७.५० %
विशेष ठेव योजना
संकल्प ठेव योजना - १३ महिने करीता
(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०००/- व रु. १०००/- चे पटीत)
सर्वसामान्यांसाठी जेष्ठ नागरिकांसाठी
७.५० % ८.० %
धनप्राप्ती ठेव योजना (मासिक व्याज) - २४ महिने करीता
(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०,०००/- व पुढे रु. १०,०००/- चे पटीत)
सर्वसामान्यांसाठी जेष्ठ नागरिकांसाठी
७.५० % ८.० %
समृद्धी ठेव योजना - २ ते ५ वर्ष
(किमान गुंतवणूक रु १०,०००/- व त्यापुढे रु १०००/- च्या पटीत
वैयक्तिक सभासदा व्यतिरिक्त इतरांना किमान रु १०,००,०००/- व
त्यापुढे रु १,००,०००/- चे पटीत)
८.२५ %
पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था, व नागरी पतसंस्था ठेवीकरीता
(१ कोटीच्या आतील रकमेकरीता )
७.५० %
एकमुक्त रु १.०० कोटी ते २.०० कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ७.७५ %
एकमुक्त रु २.०१ कोटी ते ५.०० कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ८.०० %
एकमुक्त रु ५.०१ कोटी ते ७.०० कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ८.२५ %
एकमुक्त रु ७.०१ कोटी ते १०.०० कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ८.५० %
एकमुक्त रु १०.०१ कोटी ते १५.०० कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ८.७५ %
एकमुक्त रु १५.०१ कोटी चे वर ठेव ठेवल्यास ९.०० %