ठेवीवरील व्याज दर  (१ सप्टेंबर २०२३ पासून )
 बचत ठेव ३.०० %
स. क.

मुदती ठेव

व्याज
 ३० दिवस ते १८० दिवसांपर्यंत ६.०० %
 १८१ दिवस ते १ वर्षापर्यंत ६.७५ %
 १ वर्षाचे वर (१३ महीने) ते ३ वर्षापर्यंत ७.५० %
 ३ वर्षाचे वर (३७ महीने) ते ५ वर्षापर्यंत (चक्रवाढ व्याज) ७.५० %
विशेष ठेव योजना
संकल्प ठेव योजना - १३ महिने करीता
(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०००/- व रु. १०००/- चे पटीत)
७.५० %
धनप्राप्ती ठेव योजना (मासिक व्याज) - २४ महिने करीता
(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०,०००/- व पुढे रु. १०,०००/- चे पटीत)
७.५० %
समृद्धी ठेव योजना - २ ते ५ वर्ष
(किमान गुंतवणूक रु.१०,०००/- व त्यापुढे रु.१०००/- च्या पटीत
वैयक्तिक सभासदा व्यतिरिक्त इतरांना किमान रु.१०,००,०००/- व
त्यापुढे रु.१,००,०००/- चे पटीत)
८.२५ %
पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था, व नागरी पतसंस्था ठेवीकरीता (१ कोटीच्या आतील रकमेकरीता ) ७.५० %
एकमुक्त रु १.०० कोटी ते २.०० कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ७.७५ %
एकमुक्त रु २.०१ कोटी ते ४.९९ कोटी पर्यंत ठेव ठेवल्यास ८.०० %
एकमुक्त रु ५.०० कोटी चे वर ठेव ठेवल्यास ८.२५ %