५७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

सभेत अहवाल वाचन करतांना बँकेचे अध्यक्ष श्री. अमन गावंडे

सभेत उपस्थित बँकेचे मा. अध्यक्ष, मा. उपाध्यक्ष तथा मा. संचालक गण