धनप्राप्ती ठेव योजना - २ वर्षांकरीता
धनप्राप्ती ठेव योजना (मासिक व्याज)                   ७.५० %
(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०,०००/- व पुढे रु. १०,०००/- चे पटीत)