धनप्राप्ती ठेव योजना - २ वर्षांकरीता
धनप्राप्ती ठेव योजना (मासिक व्याज)
सर्वसामान्यांसाठी जेष्ठ नागरिकांसाठी
७.५० % ८.० %
(या योजनेत किमान गुंतवणूक रु. ५०,०००/- व पुढे रु. १०,०००/- चे पटीत)